Nhập môn OAuth và OpenID Connect

Banner sự kiện OpenID Summit Tokyo 2020 — Bên trái là OAuthたん, bên phải làコネクたん

Là developer chắc hẳn ai cũng đã động tới phần đăng nhập đăng ký, cũng đã từng nghe tới khái niệm OAuth. Trong bài này, chúng ta cùng ôn lại OAuth là gì OpenID Connect là gì, tại sao lại sinh ra 2 khái niệm này, tại sao nếu ai đó nói “Login bằng OAuth” lại không đúng nhé. 🙅‍♂️

Tại sao cần OAuth

--

--

SWE from Tokyo, Japan. I write about Microservice, Blockchain, Fullstack, and fundamental CS knowledge which I skipped in class.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store