Banner sự kiện OpenID Summit Tokyo 2020 — Bên trái là OAuthたん, bên phải làコネクたん

Là developer chắc hẳn ai cũng đã động tới phần đăng nhập đăng ký, cũng đã từng nghe tới khái niệm OAuth. Trong bài này, chúng ta cùng ôn lại OAuth là gì OpenID Connect là gì, tại sao lại sinh ra 2 khái niệm này, tại sao nếu ai…


Before entering the world of Blockchain, Consensus, Wallet and Go …, I worked as a web developer mostly using Ruby on Rails. We had 2 pills, would I take an old pill, a safe and easy, comfortable pill? Or will I take the leap?

I’m trying to free your mind, Neo. But I can only show you the door. You’re the one that has to walk through it. (The Matrix)

Actually, I love to develop with Ruby, its syntax is clean the most beautiful I’ve ever used. This is the most beautiful language I‘ve ever worked with. Till now, Ruby is the language I love most. And I kind of getting familiar and comfortable with it. But that time, I…


Bài viết được dịch từ nguồn https://medium.com mà theo mình khá hữu ích đối với web developer muốn cải thiện UI, UX của trang web của mình …

Note: Mình không dịch bài viết này 1–1 theo câu từ, và có bổ sung thêm một số khái niệm cho dễ…

Truong Nguyen

Loves building things beautifully. Find me at https://truongnmt.github.io/about/me/

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store